نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کمیته ساماندهی و مدیریت نیروی انسانی آموزش و پرورش خاتم تشکیل جلسه داد

کمیته ساماندهی و مدیریت نیروی انسانی آموزش و پرورش خاتم تشکیل جلسه داد


کمیته ساماندهی و مدیریت نیروی انسانی آموزش و پرورش خاتم تشکیل جلسه داد
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم ،سومین جلسه ی اعضای کمیته ساماندهی و مدیریت نیروی انسانی مدیریت آموزش و پرورش  خاتم  باحضور مدیرآموزش وپرورش ودیگر اعضا در محل دفتر مدیریت آموزش وپرورش  تشکیل وموضوعات بررسی وبازبینی سازماندهی بهینه نیروی انسانی مقلطع تحصیلی وکمبود نیروی انسانی دردستور کارقرارگرفت .حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم دراین جلسه با تشکر از فعالیت کمیته ساماندهی برنهایت دقت واهتمام لازم واستفاده از تمام ظرفیت ها،جهت ارتقآئ بخشی به مسائل آموزشی وپرورشی تاکید نمود.گفتنی است دراین جلسه بررسی وکمبودهای نیروی انسانی  مقاطع تحصیلی جهت سال تحصبلی 94-93موردبحث وتصمیم  گیری اعضا قرارگرفت