نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

چهارمین جلسه ی کمیته طرح تکریم ارباب رجوع

چهارمین جلسه ی کمیته طرح تکریم ارباب رجوع


چهارمین جلسه ی کمیته طرح تکریم ارباب رجوع
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم ،درراستای اجرای سیاست های کلی نظام اداری وحفظ وصیانت از حقوق ارباب رجوع  در نظام اداری ،چهارمین چلسه ی کمیته طرح تکریم مردم وجلب رضایت ارباب رجوع خاتم درمحل دفتر مدیریت آموزش وپرورش باهدف شناسایی ،اولویت بندی وارایه خدمات متناسب با شرایط ارباب رجوع تشکیل شددراین جلسه فرهاد رسولی کارشناس اموراداری ودبیر کمیته طرح تکریم آموزش وپرورش خاتم  گزارش  مفصلی ازمصوبات واقدمات انجام یافته را به اطلاع اعضا رسانید.درادامه موضوعات تهیه ی بورد الکنرونیکی ،نصب راهنمای ارباب رجوع ،استفاده ازتجارب برتر، کیفیت وارتقاء بخشی بیشترعملکردرفتاری وتوجه بیشتر به حقوق ارباب رجوع ازمهمترین مباحث موردبحث و تبال نظر درچهارمین چلسه ی کمیته ی طرح تکریم ارباب رجوع بود