نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هفتمین جلسه ی شورای اداری کارکنان

هفتمین جلسه ی شورای اداری کارکنان


هفتمین جلسه ی شورای اداری کارکنان
دراین جلسه پس ازتلاوت آیات کلام وحی حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم باتبریک اعیادشعبانیه وتسلیت بیست وپنجمین سالگردارتحال ملکوتی حضرت امام راحل (ره ) ازحضور کارکنان تقدیروتشکرنمودوبا اشاره به تدوین وتنظیم برنامه ی کاری خواستارتوجه جدی کارکنان به برنامه ها ونظارت برفعالبیت ها شدمدیرآموزش وپرورش خاتم باتوجه به تقارن قیام پانزده خردادوسالگردارتحال ملکوتی حضرت امام (ره) به کارکنان توصیه نمود درمراسم متمرکز بزرگداشت  سالگردارتحال امام راحل (ره)حضورمنسجم وفعال داشته باشند.همچنین دراین جلسه محمدکاظمی نسب دبیرجلسه ازطریق برنامه پاورپوینت بطوراجمالی گزارشی از رئوس برنامه ها وکمیته های دردستورکار کارشناسان ارایه وبه آنان توصیه نمودبرنامه وجلسات تنظیمی درموعدمقررتشکیل وبرمصوبات جلسات دقت بیشترشودتا شاهد پیشبرد اهداف آموزشی وپرورشی باشیم یادآوری می شوددرحاشیه این جلسه هریک ازکارشناسان اداری نقطه نظرات پیشنهادات راهبردی خودرادرراستای موضوع جلسه تشریح نمودند