نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست هم اندیشی مشکل بحرا ن کم آبی

نشست هم اندیشی مشکل بحرا ن کم آبی


نشست هم اندیشی مشکل بحرا ن کم آبی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم با هدف بحث وبررسی ونهادینه کردن فرهنگ،بهینه مصرف کردن  صحیح آب ومشارکت همگانی در حل جدی بحران کم آبی ،نشست هم اندیشی چگونگی بررسی وجذب اعتبارات لازم از سایر دستگاه های متولی درفرهنگ سازی ومشارکت دانش آموزان واولیاء باشرکت مدیران آبفای شهر ی روستایی ، آب منطقه ای،جهادکشاورزی ،بحران درمحل دفترآموزش وپرورش خاتم تشکیل شد.دراین جلسه حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش ضمن خوشآمدگویی برضرورت فرهنگ سازی جهت مقابله با بحران کم آبی تاکیدنمود.همچنین تیموری مدیرسازمان دانش آموزی خاتم به مشارکت تشکل های خودجوش دانش آموزی پیشتازوفرزانه دربحث فرهنگ سازی اطلاع رسانی اشاره وخواستازجذب اعتبارات لازم جهت بحث وبررسی وحل مشکل بحران کم آبی ازسایردستگاه ها ی متولی شد.گفتنی است دراین جلسه هریک ازمهندسین ومدیران شرکت کننده پیشنهادات وراه کارهای برون رفت ازمعضل کم آبی ، مصرف صحیح،فرهنگ سازی ،مشارکت هم جانبه آحادجامعه نقطه نظراتی بیان وقول مساعدهمکاری دراین حرکت عظیم فرهنگی دادند