نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست هم اندیشی حوزه پرورشی فرهنگی

نشست هم اندیشی حوزه پرورشی فرهنگی


نشست هم اندیشی حوزه پرورشی فرهنگی
دراین نشست هم اندیشی شکیبا معاون پرورشی فرهنگی خاتم ضمن تسلیت ایام فاطمیه وباآرزوی توفیق بیشترجهت متولیان امورفرهنگی درسال جدیداززحمات آنان تقدیروتشکرنمودودرزمینه اهمیت کارفرهنگی وتوجه بیشتربه فعالیت های خودجوش دانش آموزان نکاتی رابیان نمود.همجنین عطایی کارشناس فرهنگی خاتم ازطریق برنامه ی پاورپوینت بطوراجمال گزارش تصویری ومستندفعالیت پرورشی فرهنگی مدارس ازاول مهرتا اسفندماه جاری را تشریح وبرآماده سازی دانش آموزان منتخب (رتبه های اول شهرستان) جهت شرکت درمسابقات استانی تاکیدکرد.گفتنی است درادامه هریک ازشرکت کندگان نقطه نظرات امورفرهنگی پرورشی رابیان ودرپایان بااهداء هدیه ای به  معاونین مربیان ومشاورین  حاضردراین نشست هم اندیشی  ازسوی معاون پرورشی فرهنگی خاتم تجلیل وتقدیرشد