نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست مشترک مدیران مدارس شبانه روزی

نشست مشترک مدیران مدارس شبانه روزی


نشست مشترک مدیران مدارس شبانه روزی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش، حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش درنشست مشترک مدیران مدارس شبانه روزی ضمن تشکراز زحمات آنان باتوجه به سیاست های آموزش وپرورش وتحول بنیادین واصل مشارکت ها آنان را به برنامه ریزی ، کیفیت بخشی به مسائل آموزشی پرورشی  شبانه روزی ومدیریت منابع توصیه نمود.همچنین هریک ازمعاونین آموزشی، پرورشی فرهنگی وتوسعه وپشتیبانی در خصوص تدوین برنامه آموزشی ، مشارکت دادان دانش آموزان در فعالیت های فوق برنامه ،توجه به مسائل خوابگاه ها ، آشپزخانه ها سرویس های بهداشتی وتنوع بخشی به مسائل آموزشی وپرورشی درسال جدید تاکید کردند.درپایان مدیران مسائل ونقطه نظرات خودرا بیان کردند