نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست مدیرآموزش وپرورش با مدیرجهاد کشاورزی خاتم

نشست مدیرآموزش وپرورش با مدیرجهاد کشاورزی خاتم


نشست مدیرآموزش وپرورش با مدیرجهاد کشاورزی خاتم
جلسه ی صمیمی حبیب الله کاظمی مدیرآموزش وپرورش ،علی دهقان رئیس هنرستان کشاورزی شهید سیدمصطفی خمینی باکامیاررسولی مدیرجهادکشاوورزی خاتم باهدف توسعه همکاری ، تعمیق تعامل وبحث وبررسی تفاهم نامه همکاری بین  طرفین دردفتر مدیریت جهادکشاورزی خاتم برگزارشد.دراین این جلسه موضوعات تفاهم نامه جهاد کشاورزی واداره کل آموزش وپرورش استان ،همکاری دوجانبه ی موردنیاز دربخش کشاورزی وبحث آبیاری قطره ای، کشت گلخانه ای پرورش ماهی وامور تحقیقاتی و... مورد تبادل نظرو گفتگوقرارگرفت