نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست توجیهی همیاران پلیس

نشست توجیهی همیاران پلیس


نشست توجیهی همیاران پلیس
دراین نشست توجیهی که کارشناس آموزش ابتدایی تیموری نیزحضور داشت، دانش آموزان  عضو پلیس همیارخاتم با تخلفات حادثه ساز و قواننین راهنمایی و رانندگی آشنا شدند پلیس راهور خاتم دراین نشست ضمن توجیه همیاران پلیس گفتبخش قابل توجهی از کاهش تصادفات مرهون همکاری همیاران پلیس و خانواده آموزش و پرورش با ناجا است وی دانش آموزان را رعایت تمام وکمال قوانین راهنمایی رانندگی توصیه نمود