نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت مدیرکل آموزش وپرورش استان یزداز فرهنگی شیبانی

عیادت مدیرکل آموزش وپرورش استان یزداز فرهنگی شیبانی


عیادت مدیرکل آموزش وپرورش استان یزداز فرهنگی شیبانی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم احمدشیرزاد مدیرکل آموزش وپرورش استان یزد درآخرین برنامه کاری اش درسفربه شهرستان خاتم  درمنزل فرهنگی بوذرجمهرشیبانی حضوریافت و وی را موردتفقد ودلجویی قراردادوبرایش ازخداوندمنان آرزوی عافیت وسلامتی نمود