نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سومین جلسه ی طرح تکریم ارباب رجوع

سومین جلسه ی طرح تکریم ارباب رجوع


سومین جلسه ی طرح تکریم ارباب رجوع
دراین  جلسه که مدیرآموزش وپرورش ودیگر اعضاء کمیته طرح تکریم ارباب رجوع حضور داشتند ارتقاء کیفیت وبرنامه ریزی منظم ومنسجم برای رفع مشکلات ارباب رجوع دردستور کارقرارگرفت وپس از بحث وبررسی وتبادل اندیشه وارایه نقطه نظرات اعضاء موضوعات تهیه ی ونصب تابلو راهنمای ارباب رجوع، شماره گذاری اتاق ها واجرای طرح کایزن مصوب وبه تایید اعضاء کمیته طرح تکریم ارباب رجوع رسید