نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سازماندهی نیروهای خدماتی

سازماندهی نیروهای خدماتی


سازماندهی نیروهای خدماتی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم ،درراستای اجرای پروژه مهر باحضور مدیرآموزش وپرورش وکارشناس حراست  جلسه ی سازماندهی نیروهای خدماتی در محل نمازخانه مدیریت آموزش وپرورش برگزارشد.دراین جلسه کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش وبذرافشان کارشناس حراست در زمینه مسائل خدماتی ایمنی حفاظتی وتوجیه شرح وظایف نیروهای خدماتی مطالبی را بیان نمودند.درپایان برحسب امتیاز مکتسبه نیروهای خدماتی  درآموزشگاه های مربوطه تقسیم شدند