نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین جلسه ی گروه بهبودکیفیت سوادآموزی خاتم تشکیل شد

دومین جلسه ی گروه بهبودکیفیت سوادآموزی خاتم تشکیل شد


دومین جلسه ی گروه بهبودکیفیت سوادآموزی خاتم تشکیل شد
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم  حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم ضمن خیرمقدم به نمایندگان اعزامی ازیزد ،شرکت کنندگان وتشکراززحمات مسئولین سوادآموزی خاتم کلیه مدیران رابه  تعامل ،همکاری بیشتردرخصوص تحت پوشش قراردان باقیمانده اولیاء بیسواد توصیه وتاکیدنمودهمچنین مرآت امین الرعیا معاون سوادآموزی اداره کل آموزش وپرورش استان یزدبااشاره به اهمیت مقوله ی سواد تصریح کردمسئولین استان یزدهمواره دومقوله ی نمازجماعت ومساله ی بیسوادی را همواره مورد تاکید قرارمی دهندوشما نیزبایدآن را فصل الخطاب ودرراس امورخودقراردهیدتا این مهم محقق گردد.وی باتشریح مفاددستورالعمل ثبت نام سوادآموزی به رسالت اصلی نهضت سوادآموزی اشاره وبه مدیران توصیه کردنهایت تلاش وجدیت خودرا دراین مسیرقراردهندچراکه سوادآموزی یکی ازواحدهای آموزش وپرورش است وباتوجه به مهلت تعین شده بایدکلیه اولیاء بیسوادشهرستان تحت وشش قرارگیرند.درادامه حجه الاسلام جعفرپورمعاون فرهنگی سوادآموزی یزددرزمینه جذب بیسوادان وهمکاری مدیران نکاتی رابیان نمود.گفتنی است درحاشیه این کارگروه محمدآذره کارشناس مسئول سوادآموزی خاتم ضمن تبیین گزارش تفضیلی به تشریح هدف تشکیل جلسه وآمارباقیمانده بیسوادان،پراکندگی بیش ازحدسوادآموزان وساختارآموزشی نهضت سوادآموزی توضیحات کاملی درخصوص مسائل ومشکلات عدیده ی آموزشی سوادآموزی خاتم ارایه وخواستار همکاری تمام جانبه ی مدیران جهت پالایش اسمی ومعرفی اولیاء بیسوادشد.آذره تاکیدکردبیسوادان درسال49فرصت دارنددرکلاس های سوادآموزی شرکت درغیراین صورت درسال 95با محمدویت هایی مواجه خواهندشد.شایان ذکراست پرسش وپاسخ مدیران،بیان نقطه نظرات ،بحث وتبادل نظر ازدیگربرنامه های دومین جلسه ی گروه بهبودکیفیت سوادآموزی درخاتم بود