نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دومین جلسه ی ستادگروه بهبودکیفیت سوادآموزی

دومین جلسه ی ستادگروه بهبودکیفیت سوادآموزی


دومین جلسه ی ستادگروه بهبودکیفیت سوادآموزی
دراین جلسه پس ازتلاوت آیاتی ازکلام وحی محمدآذره کارشناس مسئول سواد آموزی خاتم ضمن خیرمقدم وتبریک اعیاد شعبانیه بطوراجمال گزارشی از مصوبات جلسه ی قبل را قرائت نمودودرخصوص پالایش اسمی اولیاء دانش آموزان ،همکاری مدیران معلمین با فعالیت های سوادآموزی وحجم ابلاغی سال 93مطالبی را تشریح وتبیین نمود.همچنین دیگر اعضای ستاد سوادآموزی خاتم دیدگاه ها نقطه نظرات وپیشنهادات خود را راستای کیفیت وبهبودبخشی به مسائل سوادآموزی بیان کردند .شایان ذکراست حبیب الله کاظمی نسب مدیر آموزش وپرورش خاتم نیزدراین جلسه با تشکر صمیمانه از تلاش های بی وفقه متولیان عرصه ی سوادآموزی شهرستان برلزوم بیشتر توجه وهمکاری مدیران معلمین مدارس با سوادآموزی تاکید وتوصیه کرد کلیه مستندات وفعالیت های سوادآموزی جمع آوری وبه معاونت سوادآموزی استان یزد ارسال شود