نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حضور فعال دانش آموزان خاتم درپژوهشسرای دانش آموزی باقرالعلوم

حضور فعال دانش آموزان خاتم درپژوهشسرای دانش آموزی باقرالعلوم


حضور فعال دانش آموزان خاتم درپژوهشسرای دانش آموزی باقرالعلوم
با هدف اجرای تحول بنیادین درآموزش وپرورش وعینیت بخشیدن به مفاهیم ومطالب درسی وانجام آزمایشات درس علوم تجربی دانش آموزان پایه های هفتم وهشتم مدرسه نمونه دولتی امیرکبیر به دبیری مسلم ستوده باحضور درپژوهشسرای دانش آموزی باقرالعلوم بصورت عینی وواقعی ،مفاهیم ومطالب این درس رافراگرفتند گفتنی پژهشسرای باقرالعلوم دانش آموزی خاتم تاکنون پذیرای دانش آموزان در بحث انجام آزمایشات شیمی فیزیک زیست شناسی علوم تجربی کاروفتآوری بوده است