نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی کمیته فرعی سازماندهی دوره ی ابتدایی

جلسه ی کمیته فرعی سازماندهی دوره ی ابتدایی


جلسه ی کمیته فرعی سازماندهی دوره ی ابتدایی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم با هدف ،ساماندهی بهینه نیروی انسا نی وکیفیت بخشی به مسائل آموزشی ابتدایی،جلسه ی کمیته فرعی سازماندهی دوره ی ابتدایی باحضور مدیرآموزش وپرورش وسایراعضاء درمحل دفتر مدیریت آموزش وپرورش خاتم برگزارشد دراین جلسه کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش درزمینه ی کیفیت ، تعمیق وارتقا بخشی به مسائل آموزشی ابتدایی نقطه نظراتی را بیان نمود.درادامه چلسه مقرر شد از مجموع 40درصد معلمین ابتدایی که در طرح سازماندهی شرکت کرده اند ولی دردیگر پایه ها تدریس می کنند ودوره های ارتقاء بخشی را نگذراند ه اند ،کارگاه  های توانمندسازی ودوره های ویژه ضمن خدمت جهت آنان منظور گردد.ضمنا یادآوری می شود قریب به 60درصد معلمین ابتدایی خاتم  در طرح سازماندهی در همان دوره ای که ضمن خدمت طی کرده اند سازماندهی شده اند