نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی هم اندیشی شورای اداری

جلسه ی هم اندیشی شورای اداری


جلسه ی هم اندیشی شورای اداری
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم درجلسه ی هم اندیشی شورای اداری خاتم به تبیین شیوه نامه ساماندهی  نیروی انسانی وفضاهای آموزشی درسال تحصیلی آتی پرداخت وبه مسئولین مربوطه بررعایت مفاد شیوه نامه تاکید نمود. وی  توصیه کرد طرح ها وبرنامه های آموزشی پرورشی ابلاغی به مدارس سال تحصیلی جاری را بجدموردارزیابی وبررسی قراردهندونقاط قوت وضعف را مشخص کنند.درادامه جلسه هریک ازکارکنان نقطه نظرات پیشنهادات کاربردی درحوزه های مختلف را ارایه کردند