نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی هم اندیشی حوزه تربیتی

جلسه ی هم اندیشی حوزه تربیتی


جلسه ی هم اندیشی حوزه تربیتی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی  دومین جلسه ی هم اندیشی همفکری حوزه تربیتی فرهنگی درسال تحصیلی جدید جاری  باحضور معاون پرورشی کارشناس فرهنگی ومربیان پرورشی مدارس خاتم درمحل دفتر آموزش وپرورش برگزارشد.دراین جلسه موضوعات تشریح بخشنامه ها، دستورالعمل ها ،تبیین طرح های اولویت دار پرورشی فرهنگی تشکیل کارگروه مربیان همراه وتعیین گروه های مربیان همراه وجلسات طرح معرفت مورد بحث وتبدال اندیشه قرارگرفت ومربیان نقطه نظرات خودرا بیان کردند همچنین شکیبا معاون پرورشی فرهنگی ،عطایی کارشناس فرهنگی وتهمتنن پور رابط گروه پرورشی توضیحات لازم در خصوص بخشتنامه ها و دستورالعمل ها ی مربوطه ارایه نمودند