نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی هماهنگی طرح هجرت درسال93

جلسه ی هماهنگی طرح هجرت درسال93


جلسه ی هماهنگی طرح هجرت درسال93

 دراین جلسه حبیب الله کاظمی نسب مدیر آموزش وپرورش خاتم به ضرورت هماهنگی وهمکاری نزدیک بین عوامل دخیل دراجرای طرح هجرت تاکیدنمود.درادامه ی جلسه سرهنگ عطایی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه خاتم باتشکر ازتعامل بسیارمطلوب آموزش وپرورش درعرصه ی سازندگی طرح هجرت بطورتلویحی عملکردسال گذشته طرح هجرت را تشریح نمودواز اعضاء خواست تمام تلاش خودرا جهت اجرای تمام وکمال این طرح بکاربندند.همچنین در این جلسه دیگراعضا نقطه نظرات پیشنهادات خودرا ارایه ومقررگردید عرصه های طرح هجرت ازمدارس احصاء وباهماهنگی بسیج سازندگی ازدانش آموزان علاقمند وتوانمند  برای اجرای طرح جذب، شناسایی وبکارگیری شوند .شایان ذکراست شکیبا معاون پرورشی فرهنگی ،زیبنده مسئول بسیج دانش آموزی وفرهنگیان خاتم  نیزدراین جلسه حضورداشتند.