نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی مدیران متوسطه اول ودوم خاتم برگزارشد

جلسه ی مدیران متوسطه اول ودوم خاتم برگزارشد


جلسه ی مدیران متوسطه اول ودوم خاتم برگزارشد
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم باهدف تبیین برنامه ها ی آموزش وپرورش وتوصیه آخرین رهنمودها درخصوص بازگشایی مدارس ،جلسه ی مدیران متوسطه اول ودوم درمحل دفتر مدیریت آموزش وپرورش برگزارشد.دراین جلسه حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم باتوجه به آغازفصل بازگشایی مدارس بر نقش مدیران درپیشبرد اهداف و برنامه های آموزشی پرورشی وتوجه بیشترمدیران به دستورالعمل پروژه مهراشاره و به اهمیت نماز درمدارس ،باشکوه برگزار کردن مراسم ها  وحضورپررنگ دانش آموزان دراجرای مسائل تربیتی تاکیدنمود
همچنین محمدکاظمی نسب معاون آموزش دوره های تحصیلی خاتم از زحمات مدیران تقدیروبا تشریح برنامه ها وطرح های آموزشی وتقویم آموزشی درمورد اجرای بهینه دستورالعمل های پروژه مهر با هدف بازگشایی بانشاط مدارس ،راهبردهای برنامه محوری،توانمند سازی وکیفیت دهی به آموزش نظارت وراهنمایی به ارائه نکات کاربردی پرداخت وی درپایان به اهمیت وجایگاه مدیران ووبرنامه ریزی در پیشبردامورات آموزشی وپرورشی اشاره ورمزموفقیت مدیران را داشتن برنامه عنوان نمود