نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی مدیران ابتدایی

جلسه ی مدیران ابتدایی


جلسه ی مدیران ابتدایی
دراین جلسه  حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان وتاکید بربهره مندی هرچه بیشتر از فیوضات این ماه برکیفیت بخشی به مسائل آموزشی پرورشی ، پاسخگوئی  وانتقاد پذیری ،سبقت درامورخیر،منظم وجدی بودن  جلسات انجمن اولیاء ومربیان  وآماده سازی بستر مناسب جهت رضایت همکاران واولیا ء ودانش آموزان نکات مهمی را تبیین نمود.درادامه  موضوعات قرائت تفاهم نامه امضاء شده فیمابین استان ووزرات درخصوص دوره ی دبستان ،تنظیم وارسال فرم های ارزشیابی همکاران آموزشی ،رعایت طرح محدوده بندی جهت ثبت نام دانش آموزان وسایر مسائل ومشکلات آموزشی پرورشی ابتدایی  دردستورکارقرارگرفت ومورد بحث وتبادل نظر وتصمیم گیری شد گفتنی است محمدکاظمی نسب کارشناس ارزیابی وعملکردخاتم  نیزدراین جلسه نقطه نظرات ومطالبی را بیان نمود