نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی شورای مالی

جلسه ی شورای مالی


جلسه ی شورای مالی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم درسال مزین به اقتصاد فرهنگ باعزم ملی ومدیریت جهادی درراستای بررسی  ونظارت برروندامورحساب های مدارس ،نخستین جلسه ی شورای مالی مدیریت آموزش وپرورش خاتم باحضورمعاون مالی ودیگراعضا دردفترآموزش وپرورش خاتم تشکیل شد.دراین جلسه یوسف محمودی معاون پشتیبانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم ضمن تقدیروتشکر از اعضای شورای مالی ومسئولین حوزه حسابداری برتقویت ،شتاب وجهت  بخشی به  تسهیل امورحسابرسی ، بازدید ونظارت بر کم وکیف حساب ها،امورمالی مدارس وبروز وشفاف سازی اموروبرطرف نمودن مسائل ومشکلات تاکید نمود