نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی شورای دبیران دبیرستان نمونه دولتی امام حسین (ع)

جلسه ی شورای دبیران دبیرستان نمونه دولتی امام حسین (ع)


جلسه ی شورای دبیران دبیرستان نمونه دولتی امام حسین (ع)
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی دراین جلسه سعید فلاحتی مدیردبیرستان نمومنه دولتی امام حسین (ع)به مدیرآموزش وپرورش واعضای شورای دبیران خوشآمدگفت وبه بیان اهم مسائل ومشکلات آموزشی پرورشی شبانه روزی پرداخت.درادامه جلسه حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم نیز با تقدیروتشکراززحمات دبیران وتبریک ایام الله دهه ی مبارک فجروباآرزوی موفقیت و سربلندی برای دبیران و دانش آموزان برکیفیت وتعمیق بخشی به مسائل آموزشی پرورشی تاکیدکرد.وی تصریح کردبا توجه به شرایط خاص  مدارس شبانه روزی ،بستر اجرایی برنامه ها را با مشارکت تمام ارکان مدرسه فراهم و نسبت به اجرای طرح کیفیت بخشی مدارس شبانه روزی و شرکت دانش آموزان  اهتمام جدی موردتوجه  قرارگیرد.درپایان دبیران نقطه نظرات پیشنهادات خودرا طرحو جلسه با بحث وتبادل نظراعضای شورای دبیران ادامه یافته و با اتخاذ تصمیماتی به پایان رسید 
.