نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی شورای آموزش وپرورش

جلسه ی شورای آموزش وپرورش


جلسه ی شورای آموزش وپرورش
دراین جلسه پس ازتلاوت کلام وحی حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم ضمن تبریک میلادمسعودپیامبراعظم  (ص)وتقدیروتشکرازحضوراعضاء  مصوبات جلسه ی قبل را قرائت نمودوبرحصول نتیجه وپیگیری مصوبات جلسه تاکیدنموددرادامه جلسه موضوع تجمیع وساماندهی فضاهای آموزشی درسال تحصیلی 94-93دردستورکارقرارگرفت ومدیرآموزش وپرورش  خاتم گزارش اجمالی ازنحوه ی اجرای  محاسن طرح ارایه نمود همچنین دراین جلسه هریک ازاعضاء نقطه نظرات  پیشنهادات موردی خودرادرخصوص طرح تجمیع  بیان نمودند. شایان ذکراست پس ازبحث وتبادل اندیشه طرح  تجمیع مدارس به تصویب اعضای شورای آموزش وپرورش رسیدونمازجماعت به امامت حجه الاسلام محمدرضایی اقامه شد