نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی شورای اداری آموزش وپرورش خاتم

جلسه ی شورای اداری آموزش وپرورش خاتم


جلسه ی شورای اداری آموزش وپرورش خاتم
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم جلسه ی شورای اداری آموزش وپرورش خاتم با محوریت ارایه گزارش تفضیلی ازاجلاس روسای آموزش وپرورش درتهران توسط حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش تشکیل شد.دراین جلسه کاظمی نسب ضمن تبریک روز خبرنگاروتقدیراززحمات کارکنان اهم مسائل ومومضوعات مظروحه ی اجلاس روسا را بیان وبربرنامه ریزی ، هدفمندی وساماندهی نیروها وفضای آموزشی درراستای مفاد پروژه مهر 94نکات تاکید نمود