نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی ساماند هی آموزش ابتدایی

جلسه ی ساماند هی آموزش ابتدایی


جلسه ی ساماند هی آموزش ابتدایی
دراین جلسه حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم ،ضمن تشکرصمیمانه   از تلاش های همکاران ، به اعضای کمیته ی ساماندهی آموزش ابتدایی ، ایجاد تمهیدات لازم جهت سازماندهی مطلوب را مورد تاکید قرار داد.همچنین دراین جلسه ،عبدانی معاون وافخمی کارشناس آموزش ابتدایی  دغدغه  نیازهای این حوزه راجهت اجرای دقیق سازماندهی نیروی انسانی  متذکر شدند.رعایت ضوابط ،تکریم همکاران ،دقت و تسریع در انجام امور ،هماهنگی و همکاری دوایر در زمینه ی ارائه اطلاعات  و نظارت بر مراحل سازماندهی از مهمترین موضوعا تی بودکه دراین جلسه مورد بحث وبررسی وتبادل نظرقرارگرفت