نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی ساماندهی کلاس های تقویتی تستی کنکور

جلسه ی ساماندهی کلاس های تقویتی تستی کنکور


جلسه ی ساماندهی کلاس های تقویتی تستی کنکور
دراین جلسه کاظمی نسب مدیر آموزش وپرورش خاتم با تقدیر از حضور صمیمی دبیران متوسطه دوره ی دوم بر ارتقاء وکیفیت بخشی به مسائل آموزشی تاکید کرد در ادامه جلسه ضمن بیان نقطه نظرات وپیشنهادات دبیران درزمینه برگزاری کلاس های تقویتی تسنی کنکور،موضوع جمع بندی وتوافق نرخ حق التدریس ساعات تدریس دبریان وسایر مسائل ومشکلات آموزشی موردبحث وتصمیم گیری قرارگرفت