نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی ساماندهی نیر وهای آموزشی متوسطه ی دوم

جلسه ی ساماندهی نیر وهای آموزشی متوسطه ی دوم


جلسه ی ساماندهی نیر وهای آموزشی متوسطه ی دوم
دراین جلسه کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم باتشکر ازحضور مدیران به تبیین برنامه های آموزش وپرورش درمدارس متوسطه ی دوم در سال جاری پرداخت وبا اشاره به تشکیل جلسات متعدد برکیفیت بخشی  به مسائل آموزشی وپرورشی تاکیدنمود.درادامه مصطفی عبدانی معاون آموزشی واحمدرضا باقرپورکارشناس آموزش متوسطه نکات وتوصیه های لازم آموزشی را تبیین و درزمینه ی تنظیم ساعات ودبیران موردنیاز مدارس توافق نهایی صورت گرفت وبه تشکیل کلا س های درس سال چهارم متوسطه (پیش دانشگاهی ) قبل از آغاز سال تحصیلی واجرای برنامه تنظیمی از سوی اداره تاکیدنمودند.گفتنی است درپایان جلسه ابوالفضل فتح آیادی کارشناس تعاون واموررفاهی کارکنان خاتم درخصوص تکمیل فرم های بیمه آتیه سازان حافظ  توضیحات لازم را ارایه نمود