نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ی ساماندهی آموزگاران چندپایه ابتدایی

جلسه ی ساماندهی آموزگاران چندپایه ابتدایی


جلسه ی ساماندهی آموزگاران چندپایه ابتدایی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم دراین جلسه مسائل ومشکلات آموزگاران چندپایه ابتدایی خاتم مورد نقد وبررسی قرارگرفت وحبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش برحل وفصل مسائل ومشکلات آموزشی مدارس چندپایه تاکید نمود.گفتنی است درجلسه ی هم اندیشی  محمدکاظمی نسب معاون آموزشی خاتم ودیگراعضای کمیته ساماندهی پروژه مهر94نیزحضورداشتندوتقسیم بندی آموزگاران چندپایه براساس امتیازات مکتسبه درمدارس چندپایه ازدیگربرنامه ی این جلسه بود

  ،