نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه یرنامه توسعه سنواتی آموزش وپرورش درسال تحصیلی 94-93

جلسه یرنامه توسعه سنواتی آموزش وپرورش درسال تحصیلی 94-93


جلسه یرنامه توسعه سنواتی آموزش وپرورش درسال تحصیلی 94-93
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم ،درراستای تدوین برنامه عملیاتی آموزش وپرورش درتحقق اهداف وتبیین سیاست ها خط مشی ها ورویکردها ،باحضور مدیرآموزش وپرورش خاتم ودیگر اعضای مربوطه،جلسه ی تشریح برنامه توسعه سنواتی آموزش وپرورش استان ها ومناطق آموزشی  درسال تحصیلی94-93 براساس اهداف برنامه پنج ساله پنجم توسعه دربخش آموزش وپرورش درمحل دفتر مدیریت آموزش وپرورش برگزارشد.دراین جلسه حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم ضمن تشکر ازحضور اعضاء بااشاره به سندتحول بنیادین آموزش وپرورش وبیان خط ومشی های جدیدوزرات آموزش وپرورش به اجرای تمام وکمال این برنامه تاکیدنمود.گفتنی است درادامه این جلسه اهم برنامه ها اهداف وچگونگی تکمیل فرم های متنوع مربوطه  تبیین شد.خاطرنشان می گرددارتقاء کیفیت فعالیت ها درآموزش وپرورش، توسعه عدالت آموزشی ،عملیاتی کردن برنامه های توسعه دربخش آموزش وپرورش وکمک به اجرای بهترساماندهی نیروی انسانی وسازماندهی بهینه نیروها درمناطق آموزشی و...ازعمده ترین اهداف برنامه توسعه سنواتی آموزش وپرورش استان ها ومناطق آموزشی درسال تحصیلی 94-93براساس اهداف برنامه پنج ساله پنجم توسعه دربخش آموزش وپرورش است