نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه کمیته هماهنگی و پشتیبانی اردوی عملی درس آمادگی دفاعی

جلسه کمیته هماهنگی و پشتیبانی اردوی عملی درس آمادگی دفاعی


جلسه کمیته هماهنگی و پشتیبانی اردوی عملی درس آمادگی دفاعی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش پرورش خاتم ، حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم ضمن تشکراز حضور اعضاء برارتقای فرهنگ ایثار وفدارکاری دفاع ازمیهن دردانش آموزان  تاکیدنمود. درادامه جلسه زیبنده مسئول بسیج دانش آموزی خاتم  به تشریح نحوه اجرای اردوی عملی درس آمادگی دفاعی  پسران ودختران  پرداخت و عنوان کردتمام تمهیدات لازم برای اجرای هرچه بهتر این برنامه اندیشیده شده است.گفتنی استدر این مرحله از اردو ، دانش آموزان با مهارت های فردی و گروهی  سازماندهی ، اسلحه شناسی ، اصول تیراندازی  زندگی و وصایای شهداء آشنا خواهند شد. شایان ذکراست در اين جلسه در خصوص زمان برگزاری ، پشتيبانی و برنامه ريزی اجرای اردوی عملی درس آمادگی دفاعی  مدارس متوسطه بحث و تصمیم گیری شد