نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه کمیته سازمان دانش آموزی

جلسه کمیته سازمان دانش آموزی


جلسه کمیته سازمان دانش آموزی
باهدف بررسی مسائل ومشکلات واستراتژی برنامه ها سازمان دانش آموزی ،باحضور مدیرآموزش وپرورش ،معاون پرورشی فرهنگی ،مدیرسازمان دانش آموزی ودیگر اعضا نخستین جلسه ی کمیته سازمان دانش آموزی  خاتم  درحل دفتر مدیریت آموزش وپرورش برگزارشد.دراین جلسه حبیب اله کاظمی نسب مدیرآوزش وپرورش خاتم با  آرزوی موفقیت برای مدیر جدیدالانتصاب سازمان دانش آموزی خاتم کرامت الله تیموری برضرورت شناسایی استعدادهای بالقوه دانش آموزی، توسعه تفکر جمعی اجتماعی ،توسعه ی فعالیت ها از حالت کمی به کیفی و تقویت روحیه نشاط در دانش آموزان تاکید نمود.درادامه جلسه تیموری مدیرسازمان دانش آموزی خاتم ضمن تشکر از حضور اعضا اهم فعالیت ها وبرنامه های اجرایی درسال تحصیلی 94-93را تشریح وخواستار تعامل وهمکاری بیشتر دیگر متولیان فرهنگی تربیتی با سازمان دانش آموزی شد.وی تقویت فعالیت های تشکل های دانش آموزی ،حضور با نشاط دانش آموزان در فعالیت های آموزشی تربیتی مدارس ونکوداشت مناسبت ها ی ملی مذهبی  وبرگزاری کارگاه ارتقائ بخشی مهارت های مربیان پیشتاز وفرزانه توجه ویژه به اردوی دانش آموزی ،مشخص کردن چارچوب فعالیت های مربیان سازمان دانش آموزی و...را ازمهمترین برنامه های سازمان دانش آموزی در سال آتی بیان کرددرپایان هریک از اعضا نقطه نظرات خودر را مطرح نمودند