نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ساماندهی کمیته پروژه مهر خاتم با موضوع سازماندهی نیروی انسانی

جلسه ساماندهی کمیته پروژه مهر خاتم با موضوع سازماندهی نیروی انسانی


جلسه ساماندهی کمیته پروژه مهر خاتم با موضوع سازماندهی نیروی انسانی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم دراین جلسه  معاون آموزشی دوره های تحصیلی خاتم  گزارش اجمالی از سازماندهی نیروی انسانی ارایه ومدیرآموزش وپرورش خاتم براجرای مفاد شیوه نامه پروژه مهر94  وتعیین کمیته های مربوطه وتشریح وظایف تاکید نمود.شایان ذکراست دراین جلسه درخصوص سازماندهی نیروهای ابتدایی متقاضی جابجایی بحثوتبادل نظر وتصمیم گیری شد