نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ساماندهی نیروی انسانی

جلسه ساماندهی نیروی انسانی


جلسه ساماندهی نیروی انسانی
به گزارش  روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم در راستای اجرای پروژه مهر 93 ،جلسه ی فوق العاده  کمیته ساماندهی نیروی آموزشی  در محل دفتر آموزش وپرورش خاتم تشکیل ودرزمینه کمبودها ،نقل وانتفالات وبهینه سازی ساماندهی نیروی انسانی آموزشی بحث وتبادل اندیشه وتصمیم گیری شددراین جلسه کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش براجرای مفاد دستروالعمل پروژه مهر تاکید نمود