نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه بررسی طرحهای اجرا شده حوزه ابتدایی

جلسه بررسی طرحهای اجرا شده حوزه ابتدایی


جلسه بررسی طرحهای اجرا شده حوزه ابتدایی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم ،دراین جلسه که محمد کاظمی نسب معاون آموزشی خاتم نیز حضور داشت موضوع بررسی طرحهای اجرا شده حوزه ابتدایی دردستور کارقرارگرفت وطرفین درزمینه اهم طرح ها ی آموزشی ابتدایی ومسائل آموزشی  موردبحث وتبادل نظر کردند