نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جشن خواندن ونوشتن دانش آموزان پایه اول دبستان شهید مدنی

جشن خواندن ونوشتن دانش آموزان پایه اول دبستان شهید مدنی


جشن خواندن ونوشتن دانش آموزان پایه اول دبستان شهید مدنی
دراین آئین دانش آموزان دبستان شهیدمدنی درکنارآموزگارخودعصمت آقایی جشن شکرتوانایی کسب خواندن ونوشتن وشنناخت الفبای فارسی را برگزارکردندومهارت های خواندن ونوشتن الفیای فارسی را عینیت بخشیدندتوزیع کیک جشن میان دانش آموزان  ازدیگربرنامه ی این جشن بود