نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل کار گروه بهبودکیفیت سوادآموزی

تشکیل کار گروه بهبودکیفیت سوادآموزی


تشکیل کار گروه بهبودکیفیت سوادآموزی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی  آموزش وپرورش خاتم ،دراین جلسه محمدآذره کارشناس مسئول سوادآموزی خاتم  ضمن تبریک عید فطر درخصوص فعالیت های شاخص انجام شده رحوزه ی سوادآموزی توضیحات مبسوطی بیان و ثبت نام باقیمانده اولیاء بیسواد،همکاری مدیران مدارس ،عملیاتی شدن تفاهمنامه ها وهمکاری مستمررابطین سوادآموزی را ازمهمترین فعالیت ها درسال 94برشمرد.شاین ذکراست حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم  نیزدراین جلسه باتقدیروتشکر ازکارشناسان  به اهمیت سوادونقش آن درزندگی افراد اشاره وبه اعضای گروه بهبودکیفیت سوادآموزی توصیه کرددرجلسات وبازدیدها ازمدارس بحث سوادآموزی رادراولویت قراردهندوبرهمکاری وتعامل بیشتربا دستگاه هایی که بیشترین بیسواد را داشته اند تاکید کرد..درپایان هریک از اعضاء نقطه نظرات خودرا درزمینه سوادآموزی تشریح کردند