نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل سومین جلسه ی گروه بهبود کیفیت سواد آموزی

تشکیل سومین جلسه ی گروه بهبود کیفیت سواد آموزی


تشکیل سومین جلسه ی گروه بهبود کیفیت سواد آموزی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم باهدف بحث وبررسی وکیفیت بخشی به مسائل سوادآموزی ،سومین جلسه ی گروه بهبود کیفیت سوادآموزی خاتم باحضورکاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش ،آذره کارشناس مسئول سواد آموزی ودیگر اعضای گروه بهبودکیفیت سوادآموزی خاتم درمحل دفتر مدیریت آموزش وپرورش برگزارشد دراین جلسه محمدآذره کارشناس مسئول نهضت سوادآموزی خاتم ضمن تشکر صمیمی از حضوراعضا وقرائت مفاد صورتجلسه ی قبلی ،اقدامات انجام شده درراستای بهبود سوادآموزی را تشریح کردوی بابیان دستور کارجلسه باموضوع پالایش اسمی دررده سنی 20-10ساله عنوان کردبانزدیک شدن به سال تحصیلی 94-93 خواستار همکاری دوجانبه ی مدیران ومعلمین با نهضت سوادآموزی شد.درادامه جلسه مدیرآموزش وپرورش خاتم دررابطه با همکاری مدیران مدارس با سوادآموزی قول مساعد دادواعضای ستاد نقطه نظرات خودرا مطرح کردند

    :