نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشریح عملکرد نهضت سوادآموزی خاتم

تشریح عملکرد نهضت سوادآموزی خاتم


تشریح عملکرد نهضت سوادآموزی خاتم
محمدآذره کارشناس مسئول نهضت سوادآموزی خاتم درچهارمین جلسه ی گروه بهبودکیفیت سوادآموزی خاتم که باحضورسایراعضاء درمحل دفتر آموزش وپرورش تشکیل شدضمن ضمن تبریک سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی واین هفته ی مهم وتقدیر وتشکراز آموزش دهندگان  ،بتفصیل عملکرد وفعالیت های نهضت سوادآموزی خاتم رادرابتدای سال 93وحجم کلاس گذاری  تبیین نمود.وی تصریح کرد طرح باسوادنمودن اولیای بیسوادرا یکی از طرح های مهم وعملیاتی سوادآموزی برشمردونقش مدیران مدارس ومعلمین را درجذب وهموارساختن ریشه کنی بیسوادی بسیارموثردانست  وافرادبیسواد را آسیب دیده آسیب پذیروآسیب رسان توصیف کردونقش سوادآموزی درتاثیر کاهش ناهنجاری های اجتماعی را حیاتی واساسی بیان نمود.درادامه این جلسه حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم ضمن گرامیداشت هفته سوادآموزی وتقدیدوتشکر از تمامی طلایه داران عرصه ی تعلیم وتربیت،نتایج خوب ودرخشش نهضت سوادآموزی خاتم در سطح استان را مایه افتخار شهرستان عنوان کرد..گفتنی است درپایان اعضاء ستادگروه بهبودکیفیت نقطه نظرات خودرادرراستای ارتقاء وکیفیت بخشی به امرمهم سوادآموزی بیان کردند