نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجلیل از دانش آموزان برگزیده مسابقات فرهنگی هنری دبستان بیهقی

تجلیل از دانش آموزان برگزیده مسابقات فرهنگی هنری دبستان بیهقی


تجلیل از دانش آموزان برگزیده مسابقات فرهنگی هنری دبستان بیهقی
دراین آئین از دانش آموزان برگزیده مسابقات فرهنگی هنری مراحل آموزشگاهی وشهرستانی با تقدیم لوح سپاس وجوائز توسط  محمدی و دولت دوست به ترتیب معاونین پرورشی فرهنگی واجرایی وبا همکاری ثقفی آمورگار پنجم دبستان بیهقی مورد تجلیل قرارگرفتند