نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بیست ویکمین جلسه ی شورای اداری کارکنان

بیست ویکمین جلسه ی شورای اداری کارکنان


بیست ویکمین جلسه ی شورای اداری کارکنان
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم بیست ویکمین جلسه ی شورای اداری کارکنان آموزش وپرورش خاتم باحضور مدیرآموزش وپرورش باموضوع بحث وبررسی درزمینه اهم مسائل ومشکلات آموزشی وپرورشی واداری درمحل دفتر این مدیریت برگزارشد.حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم ضمن تقدیروتشکراز زحمات کارکنان وحضور به موقع درجلسه آنان را به انجام وظایف دروقت مقرر،استفاده از فرصت ها وبررسی وپیگیری طرح ها وبرنامه های جامع آموزش وپرورش وتشکیل به موقع جلسات وتنطیم صورتجلسات وتحلیل ونتیجه گیری ومستندسازی اهم فعالیت ها توصیه نمودوی تصریح کرد جامعه ی فرهنگی باید سرآمد الگو واسوه برای آحاد جامعه باشد واستفاده از پتاسیل ها وظرفیت ها ی موجود را سرلوحه ی کارخودقراردهد.درپایان هریک ازکارکنان نقطه نظرات ومسائل ومشکلات حوزه ی کاری خودرا بیان نمود