نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بیست وچهارمین جلسه ی شورای اداری

بیست وچهارمین جلسه ی شورای اداری


بیست وچهارمین جلسه ی شورای اداری
دراین جلسه حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم ، پس ازتلاوت کلام وحی بطورتفصیل گزارشی از اهم جلسه ی سه روزه روسای مدیران آموزش وپرورش شهرستان ها ومناطق یزدرا تشریح وازکارشناسان اداری خواست دقت نظارت پیگیری جلسات وبازدید ازمدارس را دراولویت کارخودقراردهند تا به تعمیق وکیفیت بخشی به آموزش منتج شود.درادامه جلسه هریک ازمعاونین آموزشی پرورشی وپشتیبانی وکارشناسان مربوطه اهم موارد مسائل مشکلات حوزه کاری رابیان کردند.یادآوری می شودگزارش بازدیدازمدارس ،برگزاری جلسات هفته قبل ،بازدید گروه های آموزشی بزداز خاتم وبرگزاری آزمون عملکردی مدارس ازاعم موضوعات مطروحه دراین جلسه بود