نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بیست وپنجمین جلسه شورای اداری

بیست وپنجمین جلسه شورای اداری


بیست وپنجمین جلسه شورای اداری
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی بیست وپنجمین جلسه ی شورای اداری کارکنان آموزش وپرورش خاتم با موضوع بررسی نقطه نظرات پیشنهادات بیان فعالیت های انجام یافته درمحل دفتر مدیریت آموزش وپرورش خاتم تشکیل شد.حبیب الله کاظمی نسب دراین جلسه ضمن تسلیت  مناسبت های دهه ی آخرماه صفروتشکر اززحمات کارشناسان اداری  به تشریح ادامه گزارش جلسه ی سه روزه مدیران وروسای آموزش وپرورش دریزدپرداخت .وی همکاران اداری را به پیگیری طرح ها برنامه های ارسال به مدارس ونظارت مستمروتحکیم مناسبات ،توجه به امرطرح تکریم ارباب رجوع وشفافیت درامورمحوله وارایه گزارش کاری ،مستندسازی ومکتوب نمودن فعالیت های روزانه باهدف کیفیت بخشی به مسائل آموزشی پرورشی توصیه نمود.درادامه جلسه معاونین وکارشناسان اداری بنا به فراخوروقت اهم فعالیت های کاری هفته گذشته رابیان کردند