نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بیست ودومین جلسه ی شورای اداری

بیست ودومین جلسه ی شورای اداری


بیست ودومین جلسه ی شورای اداری
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم بیست ودومین جلسه ی هم اندیشی همگرایی وهم افزایی باحضور کارکنان ومدیرآموزش وپرورش خاتم درمحل دفتر مدیریت آموزش وپرورش برگزارشد.حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم ضمن تقدیروتشکر اززحمات بی شائبه کارکنان آنان را به تشریک مساعی بیشتر درپیگیری واجرای طرح ها وبرنامه های آموزشی وپرورشی توصیه نموددرادامه این جلسه هریک ازمعاونین وکارشناسان نقطه نظرات فعالیت های انجام یافته ومشکلات کاری خودرا تشریح کردند.گفتنی است برگزاری جشنواره کارآفرینی درمنظقه تحت عنوان کارآفرینان برتر،فعالیت های جبرانی قرائت خانه مدارس ،فرهنگ سازی جهت مشارکت مجدانه اولیاء دربرنامه های آموزشی ،بازدید کیفی ازمدارس و..ازمهمترین موضوعات موردبحث دربیست ودومین جلسه ی شورای اداری خاتم بود
   ،