نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزای جلسه ی کمیته مالی خاتم

برگزای جلسه ی کمیته مالی خاتم


برگزای جلسه ی کمیته مالی خاتم
دراین جلسه  کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش ضمن تبریک ایام الله دهه ی مبارک فجربااشاره به نظارت در حوزه مالی و پرداخت ها،برمدیریت بهترمنابع هزینه ها وصرفه جویی بیشتروهزینه هاتاکید نمود.درادامه یوسف محمودی معاون توسعه پشتیباتی منابع انسانی  ضمن اشاره به استفاده بهینه ازامکانات موجود و تکمیل سامانه اموال ،گزارش تفصیلی ازمسائل ،مشکلات حوزه مالی مدارس واداری تشریح کرد.همچنین محمدعلی ارجمندی درخصوص اعتبارات ،استاد مالی ومحمودخداددادی اهم مشکلات  خدمات وکارپردازی را بیان کردند.گفتنی است محورهای مشکلات مالی مدارس ،صرف جویی درمنابع ،هزینه های مصرفی آب برق گازمدارس وسایر مسائل ،مشکلات جاری ازعناوین موردبحث وتبادل نظر تصمیم گیری دراین جلسه بود