نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری چهارمین جلسه ی شورای سازماندهی ابتدایی

برگزاری چهارمین جلسه ی شورای سازماندهی ابتدایی


برگزاری چهارمین جلسه ی شورای سازماندهی ابتدایی
دراین جلسه ی فوق العاده ،کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم از زحمات وتشکیل جلسات  بی فقه ی اعضای شورای سازماندهی آموزش ابتدایی قدردانی نمودوبرارتقای بهره وری و کیفیت استفاده بهینه از منابع ارزشمند انسانی موجود، ارتقای سطح کیفیت فعالیت‌های آموزشی و پرورشی، گسترش عدالت آموزشی و پرورشی و ایجاد وحدت رویه و حسن انجام امور مربوط به سازماندهی نیروی انسانی تاکید نمود.درادامه جلسه آخرین هما هنگی ها  جهت سهولت وایجا د وحدت رویه در ساازماندهی نیروهای ابتدایی انجام شد یادآوری می شود عبدانی معاون ، افخمی کارشناس آموزش ابتدایی ودیگر اعضای شورای سازماندهی ابتدایی خاتم دراین جلسه حضورداشتند