نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری پنجمین جلسه گروه بهبودکیفیت سوادآموزی خاتم

برگزاری پنجمین جلسه گروه بهبودکیفیت سوادآموزی خاتم


برگزاری پنجمین جلسه گروه بهبودکیفیت سوادآموزی خاتم
به  گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم دراین جلسه کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم باتقدیروتشکر ازکلیه فرهنگیان شرکت کننده درراهپیمایی یوم الله 22بهمن ،دررابطه با برنامه های متنوع سوادآموزی درمناست های مختلف سال وارسال اطلاعات ومستندات به استان ازکارشناسان حوزه ی سوادآموزی خاتم تقدیروتشکرنمود
درادامه محمدآذره کارشناس مسئول سوادآموزی دررابطه با ایام الله دهه ی مبارک فجر،برگزاری مسابقه ی بزرگ کتابخوانی ،حضورفعال سوادآموزان ،محتوای تفاهمنامه منعقده با کمیته امداد،تحت پوشش بردن فیوج ها ی مستقردرشهرستان وباسوادکردن عشایر شهرستان ومکاتبه انجام یافته با جهادکشاورزی توضیحات مفصلی ارایه کرد.درپایان مقررشددراسرع وقت اسامی عشایرجهت پالایش اسمی تحویل سوادآموزی شهرستان قرارگیردتازمینه ی باسوادنمودن عشایروروستائیان دردستورکارسوادآموزی خاتم قرارگیرد