نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نشست کمیته ساماندهی

برگزاری نشست کمیته ساماندهی


برگزاری نشست کمیته ساماندهی
دراین نشست کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم یا اشاره به بحث سازماندهی نیروهای آموزشی بررعایت تمام وکمال جوانب مسائل وحل مشکلات ومعضلات ،اطلاع رسانی به موقع وانجام امور بنحو مطلوب تاکید نمود.درادامه موضوعات اطلاع رسانی ارسال پیامک تاریخ سازماندهی، نحوه انتخاب معلمین مدارس قرآنی ،مکان سازماندهی ، چگونگی انتخاب معلمین مدارس خاص درحوزه شهری وسایر مسائل جاری مورد بررسی وتصمیم گیری قرارگرفت