نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نشست هم اندیشی حوزه ی پرورشی فرهنگی

برگزاری نشست هم اندیشی حوزه ی پرورشی فرهنگی


برگزاری نشست هم اندیشی حوزه ی پرورشی فرهنگی
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی محمدحسین شکیبا معاون پرورشی فرهنگی آموزش وپرورش خاتم در نشست حوزه ی تربیتی خاتم ضمن تبریک میلاد مسعود ثامن الاحجج علی بن موسی الرضا (ع)وتقدیراززحمات متولیان پرورشی فرهنگی بر ارتقای فعالیت های گروهی،خود جوش وتحول بنیادین در مسائل تربیتی دانش آموزان تاکید نمود.درادامه این نشست  تیموری مسئول سازمان دانش آموزی وعطایی کارشنا س فرهنگی ودیگرشرکت کنندگان نقطه نظرات وپیشنهادات موردی خودرا درراستای کیفیت بخشی به امورپرورشی بیان ودرزمینه ی برگزاری اردوی گروهی حوزه ی پرورشی ،نقدوبررسی طرح های پرورشی سال گذشته ونقاط قوت ضعف مسائل جاری فرهنگی بحث تبادل اندیشه وتصمیم گیری شد