نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری سومین جلسه گروه بهبود کیفیت سوادآموزی خاتم

برگزاری سومین جلسه گروه بهبود کیفیت سوادآموزی خاتم


برگزاری سومین جلسه گروه بهبود کیفیت سوادآموزی خاتم
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی مدیریت آموزش وپرورش خاتم ،سومین جلسه ی کارگروه بهبودکیفیت سوادآموزی خاتم با هدف بحث وبررسی درزمیته کیفیت بخشی به مسائل سوادآموزی باحضور مدیرآموزش وپرورش ،کارشناس مسئول نهضت سوادآموزی  وسایر اعضاء درمحل دفتر آموزش وپرورش تشکیل شد.درابتدای جلسه  محمدآذره کارشناس مسئول نهضت سوادآموزی خاتم  خلاصه ای ازاهم فعالیت های انجام شده را تشریح ودرادامه خواستارهمکاری همه جانبه مدیران مدارس دربحث پالایش اسمی مرحله ی دوم اولیاء بیسوادشد.همچنین حبیب الله کاظمی نسب مدیرآموزش وپرورش خاتم ضمن تقدیروتشکر ازکسانی که درعرصه سوادوسوادآموزی فعالیت دارند وکارشناسانی که ازمدارس یازدید بعمل  آورندتاکید نمودکلیه بازدیدکنندگان باید مسئله سوادآموزی وتشکیل کلا س های سوادآموزی را دراولویت کاری خودقراردهندومدیران مدارس مکلف وموظفندنهایت همکاری را با نهضت سوادآموزی خاتم داشته باشند.درپایان اعضای کارگروه بهبودکیفیت سوادآموزی نقطه نظرات وپیشنهادات خودرا بیان کردند