نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری راهپیمایی روزجهانی قدس

برگزاری راهپیمایی روزجهانی قدس


برگزاری راهپیمایی روزجهانی قدس
به گزارش روابط عمومی واطلاع رسانی آموزش وپرورش خاتم  مسئولین فرهنگیان دانش آموزان ودیگرآحاد ولایت مدارخاتم همصدا با دیگر مردم ایران اسلامی فریادمرگ براسرائیل  ومرگ برآمریکا سردادندوحمایت قاطع وهمه جانیه ی خودرا از آرمان فلسطین مقاومت  اعلام وموج های تروریستی  دراقص نقاط جهان راشدیدا محکوم کردند.این مراسم ازمیدان جمهوری اسلامی آغاز وبه نمازجمعه منتهی شدومردم روزه دار باشرکت درنماز دشمن شکن جمعه با تایئد مفاد قطعنامه روز جهانی قدس برریشه کن شدن غده سرطانی رژیم اشغالگر اسرائیل ،محکومیت جنایات عاملان کشتار کودکان ومردم مظلوم غزه ،مبارزه با تروریسم جهانی وحمایت ازمحور مقاومت وتیم هسته ای وحفظ دستاوردهای هسته ای تاکید کردند.گفتنی است حجه الاسلام محمدرضایی درپایان ازحضور راهپیمایان تشکر وآنان را با بیان خطبه های نماز جمعه مستفیذ نمود.گفتنی است دردهستان چاهک نیز مراسم راهپیمایی از محل کشاورزی تا مسجد ولی عصربرگزارشد